ค้นหาแพทย์

พญ. สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 

ฝึกอบรม

  • ดูงานด้านระบบทางเดินหายใจที่ Children’s Hospital, Boston, U.S.A.

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สมาคมกุมารเวชศาสตร์
  • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
  • ชมรมโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก

เวลาออกตรวจ