พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, (เกียรตินิยมอันดับ 2)สาขาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
ประกาศนียบัตร
  • สาขาเฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.จุฬาลงกรณ์

 

สมาชิกสมาคมการแพทย์
  • สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสามัญของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสามัญของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • สมาชิก The Physician’s Academy for Cardiovascular Education (PACE – CME) foundation
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language