ค้นหาแพทย์

พญ. สมพร วงศ์เราประเสริฐ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, (เกียรตินิยมอันดับ 2)สาขาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

ประกาศนียบัตร

  • สาขาเฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม รพ.จุฬาลงกรณ์

 

สมาชิกสมาคมการแพทย์

  • สมาชิกสามัญของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสามัญของสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสามัญของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
  • สมาชิก The Physician’s Academy for Cardiovascular Education (PACE – CME) foundation
  • สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
  • สมาคมโรคอ้วนแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

December 17, 2013

ไทรอยด์เป็นพิษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2720, 2721

July 4, 2011

ป้องกันโรคแทรกซ้อนของเบาหวานได้อย่างไร