พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
 • สูติ-นรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวชวิทยา
 • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

พญ. ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
 • สูติ-นรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวชวิทยา
 • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
คุณวุฒิ
 • สูติ-นรีเวชวิทยา
 • มะเร็งนรีเวชวิทยา
 • ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ชีวสารสนเทศทางการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
วุฒิบัตร
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
วุฒิบัตรต่อยอด
 • มะเร็งวิทยานรีเวช, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2557
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • มะเร็งวิทยานรีเวช
 • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ถอดรหัสพันธุกรรม รักษามะเร็งเฉพาะบุคคล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
 • มะเร็งวิทยานรีเวช
 • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • 2010 Residency training in Obstetrics & Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
 • 2014 Fellowship training in Gynecologic oncology, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Bangkok, Thailand
 • 2015 Fellowship training in Gynecologic Endoscopy, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
 • 2015-present:
  • Doctor, Gynecologic oncology Unit, Department of Obstetrics and Gynecology, Rajavithi Hospital
  • Instructor, Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, Rangsit University, Bangkok, Thailand
รางวัลและผลงาน
 • 2010 Complimentary Research Presentation Award, 24th Annual Meeting of Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists
 • 2014 Best Fellowship Training, Gynecologic Oncology Unit, Department of Obstetrics and Gynecology
 • 2014 Poster Presentation, 15th Biennial Meeting ofthe InternationalGynecologic CancerSociety, Melbourne,Australia
 • 2014 Oral Presentation, Annual Conference ofFaculty of Medicine VajiraHospital,NavamindradhirajUniversity, Bangkok,Thailand
 • 2016 Poster Presentation, 16th Biennial Meeting ofthe InternationalGynecologic CancerSociety, Lisbon, Portugal
 • 2019 Poster Presentation, ESGO 2019 AthensCongress, Athene Greece
ผลงานทางวิชาการ
 • Chanpanitkitchot S, Tangjitgamol S, Khunnarong J, Thavaramara T, Pataradool K, Srijaipracharoen S. Treatment outcomes of gemcitabine in refractory or recurrent epithelial ovarian cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(13):5215-21.
 • Tangjitgamol S, Loharamtaweethong K, Thawaramara T, Chanpanitkitchot S. Vulvar pseudoepitheliomatous hyperplasia associated with herpes simplex virus type II mimicking cancer in an immunocompromised patient. J ObstetGynaecol Res. 2014 Jan;40(1):255-8. doi: 10.1111/jog.12129. Epub 2013 Aug 12.
 • Chanpanitkitchot S, Pariyawateekul P, Cheewakriangkrai C, Tangjitgamol S. Chemotherapy for Endometrial Cancer: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists. J Med Assoc Thai 2020; 103 (7):67-72
 • Chanpanitkitchot S, Suwannarurk K, Hamontri S, Manusirivithaya S, Tangjitgamol S. Diagnostic Methods for Endometrial Lesions and Pre-operative Imaging Study for Endometrial Cancer: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists. J Med Assoc Thai 2020; 103 (7):37-42
 • Chanpanitkitchot S, Tantitamit T, Chaowawanit W, Srisomboon J, Tangjitgamol S, Thai Gynecologic Cancer Society (TGCS) (2020). Retroperitoneal lymph node surgical evaluation for endometrial cancer: Survey of practice among Thai gynecologic oncologists. J Med Assoc Thai 2020; 103 (7).
 • Chanpanitkitchot S, Tiyayon J, Kietpeerakool C, Tangjitgamol S, Srisomboon J. Surgical Management for Ovarian Cancer: Survey of Practice among Thai Gynecologic Oncologists. J Med Assoc Thai 2020; 103 (7):84-89
 • Rungkamoltip P, Temisak S, Piboonprai K, Japrung D, Thangsunan P, Chanpanitkitchot S, Chaowawanit W, Chandeying N, Tangjitgamol S, Iempridee T. Rapid and ultrasensitive detection of circulating human papillomavirus E7 cell-free DNA as a cervical cancer biomarker. Exp Biol Med (Maywood). 2021 Mar;246(6):654-666.
สมาชิกสมาคม
 • The medical Council of Thailand
 • Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists (RTCOG)
 • Thai Gynecologic Cancer Society (TGCS)
 • Thai Society of Gynecologic Endoscopists (TSGE)
 • International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
 • Thai Endoscopic Society for Gynecologic Oncology (TESGO)
 • Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE)

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language