ศูนย์เต้านม

ศูนย์เต้านม


เปิดบริการตั้งแต่ปี 2555 ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเต้านมครบวงจร โดยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง, การดูแลรักษา, การป้องกัน, การฟื้นฟู, การดูแลความเสี่ยงต่างๆ และการติดตามผลการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมโดยเฉพาะ มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการวางแผนการดูแล รักษาผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งในพื้นที่ และนอกสถานที่ การศึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้บริการดังต่อไปนี้

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

สถานที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2715, 2716

บริการทางการแพทย์

 • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือบุคคลที่มีประวัติเสี่ยงในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาผู้ที่มีความผิดปกติเรื่องเต้านม อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ให้คำปรึกษาเรื่องผลชิ้นเนื้อเต้านม และผล Mammogram ที่มีความผิดปกติ ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง หรือไม่แน่ใจ ที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่นๆ
 • ให้การรักษา และผ่าตัดโรคของเต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ฝี อักเสบ เป็นถุงน้ำ เป็นเนื้องอก
 • ให้คำปรึกษา และการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านมจากการผ่าตัดเต้านม
 • ให้การรักษา และผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยวิทยาการที่ล้ำสมัย โดยสามารถเก็บเต้านมไว้ได้
 • ให้บริการการตรวจชิ้นเนื้อของเต้านมด้วยวิธี Ultrasound – Guide Core Needle Biopsy และ Fine Needle Aspiration Biops

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • การตรวจหามะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม แบบระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยการใช้เข็มขนาดเล็กดูด เพื่อส่งพิสูจน์
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อโดยใช้เครื่องมือช่วยหาตำแหน่ง (Stereolactic Biopsy)

คณะแพทย์

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
พญ. จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
พญ. ฐิติพร วรรณศรี

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
พญ. ปัณฑ์ จันทนิมิ

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
พญ. ภัคปวีณ์ พิชยากุล

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
พญ. รับพร สุขพานิช

ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

 • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
พญ. วีรวรรณ ฉัตรตรัสตรัย

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
พญ. สุวรา อิสรไกรศีล

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม
พญ. แพรวพรรณ ทองทับ

รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More