ค้นหาแพทย์

พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 

  • จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2543
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2549
  • วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2551

 

 


เวลาออกตรวจ