พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2550

พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์

คุณวุฒิ
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2550
วุฒิบัตร
  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2556
วุฒิบัตรต่อยอด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language