ค้นหาแพทย์

พญ. ยิหวา สุขสวัสดิ์


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2550

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2556

วุฒิบัตรต่อยอด

  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

เวลาออกตรวจ