ค้นหาแพทย์

พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Education & Training :

  • Doctor of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2007
  • Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2013
  • Endocrinology and Metabolism, Phramongkutklao College of Medicine, 2016

เวลาออกตรวจ