Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

พญ. มนาภรณ์ ปายะนันทน์

Education & Training :
  • Doctor of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2007
  • Internal Medicine, Phramongkutklao College of Medicine, 2013
  • Endocrinology and Metabolism, Phramongkutklao College of Medicine, 2016

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language