ค้นหาแพทย์

พญ. ปัณฑ์ จันทนิมิ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • Diagnostic Radiology – ด้านเต้านม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2565

  • Fellow in Diagnostic Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2561

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ