Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ปัณฑ์ จันทนิมิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย - ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม

พญ. ปัณฑ์ จันทนิมิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 

  • Diagnostic Radiology – ด้านเต้านม
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2565

  • Fellow in Diagnostic Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

2561

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language