พญ. บาจรีย์ ซื่อตรง - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. บาจรีย์ ซื่อตรง

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2538

พญ. บาจรีย์ ซื่อตรง

การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2538
วุฒิบัตร
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ – นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2544

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language