ค้นหาแพทย์

พญ. บาจรีย์ ซื่อตรง


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2538

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ – นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2544

เวลาออกตรวจ