ค้นหาแพทย์

พญ. น้ำใส ภู่เกียรติ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • Pulmonology

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University, 2013

เวลาออกตรวจ