ค้นหาแพทย์

พญ. ทรายด้า บูรณสิน


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี, 2561
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลราชวิถี, 2563

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

เวลาออกตรวจ