พญ. ทรายด้า บูรณสิน - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. ทรายด้า บูรณสิน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และหลอดเลือด

พญ. ทรายด้า บูรณสิน

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลราชวิถี, 2561
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรงพยาบาลราชวิถี, 2563

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language