ค้นหาแพทย์

พญ. จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558

วุฒิบัตรต่อยอด

  • ศัลยศาสตร์​เต้านม, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561

ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์

  • ศัลยกรรม​เต้านม

สมาชิกสมาคม

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ