พญ. จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

พญ. จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

พญ. จรัลภา วัฒนกิจไกรเลิศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
วุฒิบัตร
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
วุฒิบัตรต่อยอด
  • ศัลยศาสตร์​เต้านม, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2561
ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์
  • ศัลยกรรม​เต้านม
สมาชิกสมาคม
  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language