ค้นหาแพทย์

นพ. โอบจุฬ ตราชู


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • พันธุศาสตร์การแพทย์

เวลาออกตรวจ