ค้นหาแพทย์

นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Hand and Microsurgery

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

  • พ.ศ. 2541-2547 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2554-2556 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2550-2554 แพทย์ประจําบ้านภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ