นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • พ.ศ. 2554-2556 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2550-2554 แพทย์ประจําบ้านภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์

Medical School
 • พ.ศ. 2554-2556 แพทย์ประจําบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2550-2554 แพทย์ประจําบ้านภาควิชาออร์โธปิ ดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2549-2550 แพทย์ใช้ทุนปี ที่ 3 โรงพยาบาลบ่อพลอย กาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2548-2549 แพทย์ใช้ทุนปี ที่ 2 โรงพยาบาลเทพสถิต ชัยภูมิ
 • พ.ศ. 2547-2548 แพทย์เพิ่มพูนทักษะปี 1 โรงพยาบาลสงขลา
 • พ.ศ. 2541-2547 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Professional Memberships
 • อาจารย์โครงการ Talent Management ด้านวิจัยของภาควิชาออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language