ค้นหาแพทย์

นพ. อิสร์ อักษรานุเคราะห์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2565

 • วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

2558

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

2565

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข(นบส.ส) รุ่นที่ 32 สถาบันพัฒนา สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2565

2564

 • เป็นแพทย์แต่งตั้งเพื่อการตรวจสุขภาพคนงานนอกชายฝั่ง ของบริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) (PTTEP approved doctor) ปี 2564
 • ประกาศนียบัตรการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์หลักสูตร 2 เดือน รุ่นที่ 34 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

2563

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Show more แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Disaster Medicine
 • Preventive Medicine
 • Occupational and Environmental Medicine
 • Risk Magemet
 • Public Health

เวลาออกตรวจ

0 Patient Satisfaction Review

There are no reviews yet. Be the first one to write one.