ค้นหาแพทย์

นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ