นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. อัมพล อิทธิฤทธานนท์

การศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ
สมาชิก สมาคมการแพทย์
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language