ค้นหาแพทย์

นพ. อภิรักษ์ จันทร์เพ็ง


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

คุณวุฒิ

 • อายุรกรรมทั่วไป และอายุรกรรมเฉพาะทางโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Educations

2021-2023

 • Fellowship training in Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand
 • Master Degree of Science (M.Sc.), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2018-2021

 • Internal Medicine residency, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

2023

 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

2021

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • Pulmonary vascular diseases

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Pulmonary vascular diseases
 • Airway diseases
 • Sleep-related breathing disorders

Conditions Treated (Disease)

 • General respiratory diseases
 • Airway diseases
 • Pulmonary infection
 • Interstitial lung diseases
 • Pulmonary vascular diseases
 • Pleural diseases
 • Sleep-related breathing disorders
Show more Conditions Treated (Disease)

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • Bronchoscopy
 • Thoracentesis and pleural biopsy
 • Critical care procedures

รางวัลและผลงาน

2020-2021

 • Chief Resident of Internal Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital

2015

 • Doctor of Medicine, First Class Honors, Chulalongkorn University, Thailand

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ + เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2023

 • Reliability of visual HRCT score in determining the extent of fibrosis in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (Oral presentation: APSR 2023)
 • A survival case of aspiration pneumonitis with acute respiratory failure due to Kalimate (calcium polystyrene sulfonate) (Poster presentation: APSR 2023)

2020

 • Association between Time to Virologic PCR Clearance and Disease Severity in COVID-19 Patients in TRC-EID Clinical Center (Free Paper Presentation in the 37th Annual Meeting The Royal College of Physicians of Thailand 2021)

ผลงานทางวิชาการ

 • Nuanrat Cheerasiri, Krissana Panrong, Apirak Junpeng, Noppacharn Uaprasert and Udomsak Bunworasate. Pulmonary veno-occlusive disease, a rare but fatal complication among patients with hematologic malignancy. J Hematol Transfus Med. 2023; 33:155-62.

สมาชิกสมาคม

 • European Respiratory Society
 • Asia Pacific Society of Respirology
 • Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage
 • Royal college of Physicians of Thailand
 • Medical Association of Thailand
 • Thai Medical council

เวลาออกตรวจ