ค้นหาแพทย์

นพ. สุพจน์ ชีวเกษมสุข


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สมาชิก สมาคมการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ