ค้นหาแพทย์

นพ. สนัฐชา อาภาคัพภะกุล


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เฉพาะทางด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

คุณวุฒิ

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และหลอดเลือด – สรีระไฟฟ้าหัวใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตรต่อยอด

  • อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • สรีระไฟฟ้าหัวใจ

เวลาออกตรวจ