ค้นหาแพทย์

นพ. วิรุณ เกียรติคุณรัตน์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

คุณวุฒิ

2563

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Educations

 • Faculty of medicine, Srinakharinwirot University, Thailand
 • Middle to high school, Horwang school
 • Primary school; Panchasap school

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

 • แพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ
 • หลักสูตรอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Anti-aging
 • Aesthetic medicine

Conditions Treated (Disease)

 • Medical health checks up
 • Occupational disease
 • Issue medical certification for working at high places and confined spaces
 • Issue medical certification for seafarers

หัตถการที่เชี่ยวชาญ

 • Botulinum toxin injection

เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ

2565

 • อบรมโรคปอดจากการประกอบอาชีพ สถาบันทรวงอก
 • Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference
 • Catch up Emerging Innovation in Aesthetic Medicine, Prince of Songkla University
 • Strategies for Better Doctor-Patient Communication, Medyceles, Medical Facial Design
 • PRP Application for Musculoskeletal Treatment, GIBThai training centre
 • Re-Birth and Re-shape Your facial Skin, Celeste, 2022

สมาชิกสมาคม

 • Thai Medical council
 • สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ