ค้นหาแพทย์

นพ. วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงมหานครและวชิรพยาบาล

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ