นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส

คุณวุฒิ
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
วุฒิบัตร
 • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2560
การศึกษาหลังปริญญา
 • เวชศาสตร์การกีฬา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • Ambulatory surgery system
 • Medical engineer
ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา
 • พ.ศ. 2018 – 2021  ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลและผลงาน
 • ผลงานวิจัย Does radiological radial styloid malrotation correlate with functional outcome ? ได้รับคัดเลือกให้ไปนําเสนอ ในงานประชุมวิชาการประจําปีของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ปี2560
 • ผลงานวิจัยThe influence of Tourniquet time on unplanned admissions in ambulatory knee arthroscopic surgery ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในงานประจําปีของอนุสาขา เวชศาสตร์การกีฬา ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ปี2561
 • เป็นทีมงาน: Poster presentation : การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่าแบบวันเดียวกลับอย่างเป็นระบบโดยสหวิชาชีพ ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับรางวัลชมเชย ในงานMahidol Quality Fair ประจําปี2561
 • เป็นทีมงาน: การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่าแบบวันเดียวกลับอย่างเป็นระบบโดยสหวิชาชีพได้รับคัดเลือกPoster presentation ในงานHA national forum ประจําปี2562
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องมือการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รางวัลนวัตกรรมดีมาก ในการประกวดผลงานนวัตกรรมออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี ประจําปี2561
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รับรางวัล Innovative Teaching Award ในงานMahidol Quality Fair ประจําปี2561
 • ผลงาน: การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอนการฝึกผ่าตัดส่องกล้องจําลอง ได้รับรางวัลชมเชยในงาน HA national forum ประจําปี2562
 • ผลงานPoster presentation AMEE 2020 Virtual Conference: Feasible arthroscopic simulator for orthopedic residency training.
สมาชิกสมาคม
 • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (ร.พ.อ.ท.)
 • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language