ค้นหาแพทย์

นพ. มาร์วิน เทพโสพรรณ


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วิสัญญีวิทยา – วิสัญญีวิทยาการระงับปวด

คุณวุฒิ

 • วิสัญญีวิทยา – วิสัญญีวิทยาการระงับปวด

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2547

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

2522

 • วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรต่อยอด

2559

 • เวชศาสตร์ระงับปวด, Singapore general hospital ประเทศสิงคโปร์

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

2560

 • ปัจจุบัน  Chronic pain service consultant, King chulalongkorn memorial hospital, Thai Red Cross Bangkok, Thailand.

2552

 • ปัจจุบัน  Attending Anesthesiologist, Instructor and lecturer, King chulalongkorn memorial hospital, Thai Red Cross Bangkok, Thailand.
 • ปัจจุบัน  Acute pain service consultant, King chulalongkorn memorial hospital, Thai Red Cross Bangkok, Thailand.

รางวัลและผลงาน

Acute pain management:  multidisciplinary approach. (Principal editor)

2022

 • Nalbuphine a collective review, Thai J Anesthesiol, 48(1)
 • Neuromuscular Blocking Agents: Text book for Medical students, King Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
 • Local anesthetic agent and neuraxial anesthesia in text for World Federation of Societies of Anesthesiologist (WFSA), Bangkok Anesthesia Regional Training Center

2017

 • Chronic neck pain and selective cervical nerve root block, a chapter for Thai royal college of orthopedic.

2015

 • Intravenous Anesthetic Agents: Refresher course book for Nurse Anesthetist.

ผลงานทางวิชาการ

2022

 • Analgesic Effect of Intravenous Nefopam for Postoperative Pain in Minimally Invasive Spine Surgery: A Randomized Prospective Study, Asian Spine J.Mar 11

2021

 • Comparison of a Platelet-Rich Plasma Injection and a Conventional Steroid Injection for Pain Relief and Functional Improvement of Partial Supraspinatus Tears, Orthop J Sports Med, Sep 1;9(9):

2022

 • Very Low Concentration Levobupivacaine Femoral Nerve Catheter Infusion for Postoperative Pain Management in Total Knee Replacement in Combination with 0.1 mg Spinal Morphine, Thai J Anesthesiol ; 46(1): 1-6

2018

 • Effects of Combined Lower Thoracic Epidural/General Anesthesia on Pain Control in Patients Undergoing Elective Lumbar Spine Surgery: A Randomized Controlled Trial, Spine (Phila Pa 1976). Oct 15;43(20):1381-1385.
 • The optimum dose of intrathecal morphine for postoperative transabdominal hysterectomy pain management when 40 mg parecoxib is used as an adjuvant drug.

2009

 • Best research in regional anesthesia award, Thai royal college of anesthesiologist .

เวลาออกตรวจ