ค้นหาแพทย์

นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ