ค้นหาแพทย์

นพ. ภูริวัฑฒ์ ศุขโรจน์


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

คุณวุฒิ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2560

สมาชิกสมาคม

  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ