ค้นหาแพทย์

นพ. ภูมิพร อัจฉรารัตนโสภณ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา-เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
  • สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความชำนาญพิเศษ

  • สูติ-นรี อัลตราซาวด์
  • Prenatal Diagnosis

 

สมาชิก สมาคมทางการแพทย์

  • ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ