ค้นหาแพทย์

นพ. ภักดี สรรค์นิกร


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2523

 

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2525
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2527

เวลาออกตรวจ