ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. พิพิธ บุรัสการ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

2552

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

2020

  • Certificate of Fellowship in Hepato pancreato biliary Surgery  Oita University Hospital, Oita, Japan

2020

  • Certificate of Fellowship in Hepato pancreato biliary Surgery Tokyo Women’s Medical University Hospital, Tokyo,Japan

วุฒิบัตรต่อยอด

2020

  • Fellowship Hepato-pancreato-biliary Oita university hospital Japan, Tokyo women’s medical university Japan1995

ประสบการณ์และผลงานด้านการรักษา

2554

  • โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ