Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language