ค้นหาแพทย์

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เวลาออกตรวจ