ค้นหาแพทย์

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


เวลาออกตรวจ