ค้นหาแพทย์

นพ. ประเดิมชัย คงคำ


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคตับ

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

วุฒิบัตร

 • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547

การศึกษาหลังปริญญา

 • Endoscopic Ultrasound, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
 • Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP), Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551 ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • Advanced Endoscopy: Endoscopic Ultrasound (EUS), Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
 • การส่องกล้องสำหรับมะเร็งทางเดินอาหาร, มะเร็งท่อน้ำดี, นิ่วท่อน้ำดี, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคมะเร็งตับอ่อน, โรคถุงน้ำในตับอ่อน

เวลาออกตรวจ