ค้นหาแพทย์

นพ. ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


เวลาออกตรวจ