ค้นหาแพทย์

นพ. ธราดล โตรื่น


Departments

กลุ่มสาขา

คุณวุฒิ


ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, 2012

วุฒิบัตร

  • Orthopedics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, 2019

การศึกษาหลังปริญญา

  • Foot and Ankle Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University , 2020

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • Orthopedics
  • Foot and ankle surgery

ผลงานอื่นๆและรางวัลที่ได้รับ


สมาชิกสมาคม

  • Royal College of Orthopedic Surgeon
  • Thailand Orthopedic Foot and Ankle Surgery

เวลาออกตรวจ