ค้นหาแพทย์

นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2552

 

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Breast Reconstruction

เวลาออกตรวจ