ค้นหาแพทย์

นพ. ดิษณ์กร คชไกร


Departments

กลุ่มสาขา

การศึกษา

ปริญญาบัตร

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

 


เวลาออกตรวจ