ค้นหาแพทย์

นพ. ณัฏฐากร วิริยานุภาพ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบทางเดินอาหาร

อบรม/ดูงาน/ประสบการณ์

  • แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
  • ดูงานด้าน Endoscopy ที่ University of Vienna, Austria และที่ประเทศฮ่องกง
  • อายุรแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เวลาออกตรวจ