ค้นหาแพทย์

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง

คุณวุฒิ

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน, 2551

เวลาออกตรวจ