นพ. ชัยยศ คงคติธรรม - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ชัยยศ คงคติธรรม

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นพ. ชัยยศ คงคติธรรม

ปริญญาบัตร
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความชำนาญพิเศษ
  • EEG
  • EMG/Nerve conduction study

 

สมาชิกทางการแพทย์
  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมประสาทวิทยาเด็ก

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language