ค้นหาแพทย์

นพ. ชัยยศ คงคติธรรม


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • EEG
  • EMG/Nerve conduction study

 

สมาชิกทางการแพทย์

  • แพทยสภา
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมประสาทวิทยาเด็ก

เวลาออกตรวจ