Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโวฒ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติระบบการหายใจ

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language