ค้นหาแพทย์

นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล


Departments

กลุ่มสาขา

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโวฒ
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง,มหาวิทยาลัย : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติระบบการหายใจ

เวลาออกตรวจ