นพ. ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

นพ. ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา - โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

นพ. ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช

ปริญญาบัตร
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา แพทยสภา
  • Cetificate Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

 

อบรม/ดูงาน/ประสบการณ์
  • หัวหน้าหน่วยโรคโพรงเบ้าตา รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • กรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ประธานชมรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 

เวลาออกตรวจ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language