ค้นหาแพทย์

นพ. ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา - โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

ปริญญาบัตร

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา แพทยสภา
  • Cetificate Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

 

อบรม/ดูงาน/ประสบการณ์

  • หัวหน้าหน่วยโรคโพรงเบ้าตา รพ.พระมงกุฏเกล้า
  • กรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ประธานชมรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 


เวลาออกตรวจ