ค้นหาแพทย์

นพ. ขจรศักดิ์ ส้มอั๋น


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป, ราชวิถี, 2550

วุฒิบัตรต่อยอด

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554

ความชำนาญพิเศษทางการแพทย์

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

สมาชิกสมาคม

  • สมาคมอายุรแพทย์
  • สมาคมอายุรแพทย์โรคหัวใจ
  • สมาคมคลื่นเสียงสะท้อนแห่งประเทศไทย

เวลาออกตรวจ