ค้นหาแพทย์

นพ. กิตติ ตู้จินดา


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Fellow in Laparoscope Sugery, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

  • Laparoscope
  • Vaginal Hysterectomy

 


เวลาออกตรวจ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734-0000 ต่อ 3200, 3204

October 30, 2017

Vaginal Hysterectomy