ค้นหาแพทย์

นพ. กมล ภัทราดูลย์


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ปี 2536

วุฒิบัตร

  • สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2542
  • มะเร็งวิทยา นรีเวช (ราชวิทยาลัยสูติ) ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี 2545
  • Certificated Advance Training in Gynecologic Oncology (Tokyo National Cancer Center of Tokyo, Japan). พ.ศ.2548
  • Certificated Fellowship in Minimal Invasive Gynecologic Surgery (Chang-Gung Memorial Hospital, Taiwan), The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally invasive therapy (APAGE). พ.ศ.2550

เวลาออกตรวจ