ค้นหาแพทย์

ทพญ. สริดา อนันตาวระ


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมหัตถการ

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • International College of Dentists

เวลาออกตรวจ