ทพญ. สริดา อนันตาวระ - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. สริดา อนันตาวระ

การศึกษาและการฝึกอบรม :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สริดา อนันตาวระ

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมหัตถการ
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • International College of Dentists

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language