ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น

การศึกษาและการฝึกอบรม :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California,
  Los Angeles School of Dentistry.
 • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
  (หลักสูตรนานาชาติ)

ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น

ปริญญาบัตร
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
 • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.
 • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
 • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language