ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น - โรงพยาบาลเวชธานี
Doctor photo
กลุ่มสาขา :

ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
  • ทันตกรรมบูรณะและรากฟันเทียม

ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น

ปริญญาบัตร
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร
  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
สมาชิกสมาคมทางการแพทย์
  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ

บทความ

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language