ค้นหาแพทย์

ทพญ. จอมนาง อยู่หุ่น


Departments

กลุ่มสาขา

ปริญญาบัตร

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาหลังปริญญา/วุฒิบัตร

  • Preceptorship Program in Advanced Prosthodontics, University of California, Los Angeles School of Dentistry.
  • อนุมัติปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

สมาชิกสมาคมทางการแพทย์

  • ทันตแพทยสภา

เวลาออกตรวจ