กรรมการผู้บริหาร

กรรมการผู้บริหาร

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.คลินิก นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์

ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายสรัศมิ์ วิบูลย์ประพันธ์

ผู้อำนวยการบริหารการเงิน

พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์

ผู้อำนวยการแพทย์

Vejthani Hospital  เวชธานี