ข้อแนะนำการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

ข้อแนะนำการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

 1. งดน้ำและอาหารก่อนการผ่าตัดอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 2. อาบน้ำและสระผม ให้สะอาดก่อนมาโรงพยาบาล
 3. กรุณาเก็บของมีค่าและเครื่องประดับไว้ที่บ้าน
 4. หากมีฟันปลอมหรือ คอนแทคเลนส์ กรุณาถอดออกก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 5. งดทาเล็บมือ เล็บเท้า และแต่งหน้าทำผมก่อนมาโรงพยาบาล
 6. แนะนำให้มีญาติมาเฝ้าที่โรงพยาบาล 1 ท่าน
 7. หากมีการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีไข้ กรุณาแจ้งเจ้าหนาที่ก่อนวันนัดผ่าตัด

เอกสารการแจ้งเกิด (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อกำกับ)

 1. สำเนาบัตรประชาชนบิดา และมารดา
 2. สำเนาทะเบียนสมรส
 3. หนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุล (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบต่างด้าว (บิดา หรือ มารดาถือใบต่างด้าว)
 6. สำเนา Passport, Passport แปลเป็นภาษาไทย (บิดา หรือ มารดาเป็นชาวต่างด้าว)
 7. สำเนา Passport กรณีชาวต่างชาติเพศชาย หรือ เพศหญิง ที่จะทะเบียนสมรสกับคนไทย(แปล Passport เป็นภาษาไทย)

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการเลื่อนนัดการผาตัด สามารถติดต่อได้ที่

02-734 0000 ต่อ 3200,3204 เวลา 08.00 – 20.00 น.