แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมคลอด Delivery Package

Share:

โปรแกรมคลอด
Delivery Package 

เริ่มต้น 80,000 บาท

Standard Package

Standard Package – Normal Labor80,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพัก Mini Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)3 วัน 2 คืน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช/กุมารแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษ เฉพาะคุณแม่
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
22ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณแม่ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
23โภชนศาสตร์คุณแม่หลังคลอด โดยนักกำหนดอาหาร
24อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (3 วัน)
25การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
Standard Package – Cesarean Section99,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพัก Mini Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)3 คืน 4 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช / กุมารแพทย์ / แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด / วิสัญญีแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษ เฉพาะคุณแม่
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
22ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณแม่ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
23โภชนศาสตร์คุณแม่หลังคลอด โดยนักกำหนดอาหาร
24อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (4 วัน)
25การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
Standard Package – Twin150,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพัก Mini Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)3 คืน 4 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช / กุมารแพทย์ / แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด / วิสัญญีแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษ เฉพาะคุณแม่
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
22ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณแม่ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
23โภชนศาสตร์คุณแม่หลังคลอด โดยนักกำหนดอาหาร
24อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (4 วัน)
25การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)

Premium Package

Premium Package – Normal Labor98,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพักPanorama / Premium ward-suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)2 คืน 3 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช/กุมารแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษสำหรับคุณแม่ จาก Iron Chef ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
22กรอบเท้าทารกแรกเกิด
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
23วัคซีนไข้หวัดใหญ่
24ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณพ่อ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
25Rooming in Program 12 hr.
26หมอนรองให้นม 1 ใบ
27Donut Breast 1 ชิ้น (หมอนประคบเต้านม)
28อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (3 วัน)
29การดูแลเต้านม1 ครั้ง หลังออกจากโรงพยาบาล (ที่บ้าน หรือ โรงพยาบาล)
30โภชนศาสตร์คุณแม่หลังคลอด โดยนักกำหนดอาหาร
31ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด (ThinPrep)
32การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
ของขวัญร่วมแสดงความยินดี
33ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยชุดลูกโป่งตกแต่งหัวเตียง
Premium Package – Cesarean Section129,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพักPanorama / Premium ward-suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)3 คืน 4 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช / กุมารแพทย์ / แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด / วิสัญญีแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษสำหรับคุณแม่ จาก Iron Chef ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
22กรอบเท้าทารกแรกเกิด
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
23วัคซีนไข้หวัดใหญ่
24ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณพ่อ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
25Rooming in Program 12 hr.
26หมอนรองให้นม 1 ใบ
27Donut Breast 1 ชิ้น (หมอนประคบเต้านม)
28อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (4 วัน)
29การดูแลเต้านม1 ครั้ง หลังออกจากโรงพยาบาล (ที่บ้าน หรือ โรงพยาบาล)
30โภชนศาสตร์คุณแม่หลังคลอด โดยนักกำหนดอาหาร
31ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด (ThinPrep)
32การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
ของขวัญร่วมแสดงความยินดี
33ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยชุดลูกโป่งตกแต่งหัวเตียง

Elite Package

Elite Package – Normal Labor250,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพัก Royal Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)6 คืน 7 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และค่าบริการพยาบาล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช/กุมารแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษสำหรับคุณแม่ จาก Iron Chef ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
22กรอบเท้าทารกแรกเกิด
23วัคซีนมาตรฐาน สำหรับทารกแรกเกิด อายุ 1-12 เดือน (รวมค่าแพทย์ )
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
24วัคซีนไข้หวัดใหญ่
25ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณพ่อ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
26Rooming in Program 24 hr.
27หมอนรองให้นม 1 ใบ
28Donut Breast 1 ชิ้น (หมอนประคบเต้านม)
29อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (7 วัน)
30การดูแลเต้านม1 ครั้ง หลังออกจากโรงพยาบาล (ที่บ้าน หรือ โรงพยาบาล)
31พบแพทย์เฉพาะทางด้านการกายภาพ 1 ครั้ง
32โปรแกรมดูแลร่างกายคุณแม่หลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด ตลอด 7 วัน
33โภชนศาสตร์สำหรับคุณแม่หลังคลอด โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการคลินิก
34ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด (CellPrep)
35การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
ของขวัญร่วมแสดงความยินดี
36ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยชุดลูกโป่งตกแต่งหัวเตียง
Elite Package – Cesarean Section290,000.00
รายละเอียดโปรแกรม
1ห้องพัก Royal Suite สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน)6 คืน 7 วัน
2ค่าบริการภายในห้องพัก และพยาบาลที่คอยดูแล
3ค่ายา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร ในรายการที่กำหนด
4เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์ (NST)
5ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช / กุมารแพทย์ / แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด / วิสัญญีแพทย์)
6ห้องพักของทารก Nursery room และค่าบริการพยาบาล
7เมนูอาหารพิเศษสำหรับคุณแม่ จาก Iron Chef ร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับแม่และทารก
8ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBCและLDPRC 1 Unit)
9ตรวจกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
10ตรวจการทำงานของเอนไซม์บนผิวเม็ดเลือดแดง (G-6PD)
11ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH screening)
12ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก (OAE)
13ตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลือง (TcB)
บริการอื่นๆ สำหรับทารก
14วัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบี และ BCG เข็มแรก)
15วิตามินเค (Vitamin K) แบบฉีด และยาหยอดตาสำหรับทารกแรกเกิด (ป้องกันการติดเชื้อ)
16ค่าบริการทำสูติบัตร
17ชุดกลับบ้าน
18Set กระเป๋าดูแลทารกแรกเกิด
19ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิพิเศษ สำหรับทารก
20ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสำหรับทารกแรกเกิด (Expanded New Born Screening to 40 disease)
21ภาพแรกเกิดของทารก รวมคุณพ่อและคุณแม่ (ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน)
22กรอบเท้าทารกแรกเกิด
23วัคซีนมาตรฐาน สำหรับทารกแรกเกิด อายุ 1-12 เดือน (รวมค่าแพทย์ )
สิทธิพิเศษ สำหรับ คุณแม่
24วัคซีนไข้หวัดใหญ่
25ตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคุณพ่อ และผู้ติดตาม 1 ท่าน
26Rooming in Program 24 hr.
27หมอนรองให้นม 1 ใบ
28Donut Breast 1 ชิ้น (หมอนประคบเต้านม)
29อาหารญาติ 3 มื้อ/วัน (7 วัน)
30การดูแลเต้านม1 ครั้ง หลังออกจากโรงพยาบาล (ที่บ้าน หรือ โรงพยาบาล)
31พบแพทย์เฉพาะทางด้านการกายภาพ 1 ครั้ง
32โปรแกรมดูแลร่างกายคุณแม่หลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด ตลอด 7 วัน
33โภชนศาสตร์สำหรับคุณแม่หลังคลอด โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนาการคลินิก
34ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด (CellPrep)
35Laser ดูแลแผลผ่าตัด 1 ครั้ง โดยแพทย์เฉพาะทางด้านตจวิทยา (ผิวหนัง) (หลังคลอด 3 เดือน )
36การอบรมครรภ์คุณภาพ (Mother’s class)
ของขวัญร่วมแสดงความยินดี
37ต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยชุดลูกโป่งตกแต่งหัวเตียง

เงื่อนไข :

  1. แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. อัตราค่าบริการเหมาจ่ายนี้ใช้เฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ทั้งมารดาและทารก
  3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200,3204