ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม


โรคข้อเสื่อมและอาการปวดเข่าส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ปวดเข่าเรื้อรังข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าผิดรูป เดินลำบาก ข้อฝืดหรือข้อติดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากภาวะข้อเสื่อม โรคข้อเข่าต่าง ๆ เช่น ข้อเข่าอักเสบ หมอนรองกระดูกเข่าปลิ้นหรือฉีกขาดปวดเข่าหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบกับข้อเข่า การรักษามีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด ใช้ยา การฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อสังเคราะห์ ฉีดพลาสมา (PRP) และผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Surgery: CAS) ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง ข้อผิดรูป และข้อยึดติดมาก หรือการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า ซึ่งแผลมีขนาดเล็กเพียง 5-7 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ หายจากความทรมานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ Robotic knee replacement center ยังรักษาโรคข้อสะโพกต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ข้อสะโพกเสื่อม หัวกระดูกสะโพกตาย หรือสะโพกหักจากอุบัติ ฯลฯ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เฉพาะทางและอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บปวดและกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดย Robotic knee replacement centerโรงพยาบาลเวชธานี

 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assited Surgery in Total Knee Arthroplasty)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA (Unicomprartmental Knee Arthroplasty)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนหรือทั้งหมด ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์รักษาโรคข้อเข่าและข้อสะโพกโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยวิธีที่เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม หรือสะโพกหัก ทั้งนี้ เรามีแพทย์มากประสบการณ์ในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgeryและ Computer Assisted Surgery ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification : Knee Replacement Program (CCPC) จากสถาบัน JCI สหรัฐอเมริกา และไม่พบการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดถึง 99.9%

ใบรับรองคุณภาพการรักษาของ Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี

The Joint Commission Internation (JCI) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI กว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI เพียง 11 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองดังกล่าวผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าและมีภาวะข้อเสื่อมจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานการรักษาได้

CCPC TKR : Total Knee Replacement Program “โปรแกรมการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม”

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดแบบแผลเล็ก Minimally Invasive Surgery ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยผ่าตัด CAS (Computer Assisted Surgery )ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป เนื่องจากรวมถึง การผ่าตัดแบบ UKA(Unicompartment Knee Arthroplasty) เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะส่วนที่สึกหรอและคงส่วนที่มีสภาพดีไว้ เพื่อรักษาภาวะเสื่อมและลดอาการปวดเข่าได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน

 • 3rd Re Accreditation: 2019-2022
 • 2nd Re Accreditation: 2016-2019
 • 1st Accreditation: 31 March 2013- 30 March 2016

CCPC HIP 2019: Surgery Hip Replacement Program “โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดข้อสะโพก”

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CCPC ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยสะโพกหัก โดยใช้เทคนิคการผ่าตัดรูปแบบใหม่ Minimal Invasive Surgery เป็นการผ่าตัดกระดูกสะโพกแบบเปิดแผลขนาดเล็ก ร่วมกับใช้คอมพิวเตอร์ร่วมผ่าตัดCAS (Computer Assisted Surgery )ทำให้กล้ามเนื้อถูกทำลายน้อย กระทบโครงสร้างกระดูกต่ำ ผู้ป่วยจึงบาดเจ็บน้อยและฟื้นตัวได้เร็ว สามารถเดินได้ภายใน 1 คืน หลังผ่าตัด

CAOS

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานีได้รับรางวัล Best Paper Award 2014 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ CAOS Thailand Research เรื่องประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กโดยใช้ Navigation

CAOS Thailand Research

Award 2014 “Best Paper Award” for the paper

“Benefit of Minimally Invasive Navigation in TKA: Comparative cohort study of accuracy postoperative leg alignment and postoperative parameters between 3 different techniques, conventional, computer-assisted navigation and minimally invasive navigation technique”

การรักษาอาการปวดเข่าโรคข้อเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเสื่อมกับโรงพยาบาลเวชธานี

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานีให้บริการรักษาและฟื้นฟูโรคข้อเสื่อมแบบครบวงจรทั้งยังมีบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมที่พบได้บ่อยเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษา

บริการทางการแพทย์

 • Robotic knee replacement center ให้การรักษาอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อมผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive และ Computer Assisted Surgery
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification: Knee Replacement Program จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา
 • Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 12 ปีให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
 • ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเพื่อรักษาอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าผิดรูปและข้อยึดติดมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยทั้งในประเทศไทยและต่างชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านข้อเสื่อม

แม้อาการปวดเข่าจะพบมากในผู้สูงอายุ แต่ยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการดังกล่าวจากผลกระทบของอาการบาดเจ็บ หมอนรองกระดูกเสื่อม เส้นเอ็นอักเสบ เป็นต้น เมื่อพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจนทำให้มีอาการปวดเข่ารุนแรงหรือปวดเข่าเรื้อรัง ควรรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและวิธีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่
Robotic knee replacement center ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2222 , 2224

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

คณะแพทย์

ความประทับใจของผู้รับบริการ

วิดีโอ

คุณมานพ แพศย์ตระกูล ได้รับบาดเจ็บสะโพกขวาหักจากอุบัติเหตุจักรยานล้ม จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม แต่โรงพยาบาลแห่งแรกที่คุณมานพถูกส่งตัวไปรักษาไม่สามารถให้ความมั่นใจผลการผ่าตัดได้ จึงประสานและขอย้ายมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเวชธานี

“เมื่อรู้ว่ากระดูกสะโพกขวาหักและอาจต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่โรงพยาบาลแรกไม่ได้ให้ความหวังเรา 100% ผมถึงกับน้ำตาซึมเพราะว่าต่อไปคงจะวิ่งเหมือนเดิมไม่ได้ ปั่นจักรยานเหมือนเดิมไม่ได้ จึงตัดสินใจย้ายมาที่โรงพยาบาลเวชธานี เพราะเป็นโรงพยาบาลที่คุ้นเคยและครอบครัวเราก็รักษากันที่นี่ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับอย่างรวดเร็ว และเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็มีคุณหมอเปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์ เข้ามาดูอาการให้ทันที พร้อมให้ความมั่นใจในการรักษาและบอกว่าจะเดินได้ใน 6 ชั่วโมงหลังผ่าตัด และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติใน 4 – 6 สัปดาห์”

หลังจากผ่าตัดแล้ว ความเจ็บปวด ทรมานจากสะโพกหักก็หายเป็นปกติ ตลอดจนการทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมจากแพทย์เฉพาะทางก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการของคุณมานพฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่การได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมภายใน 24 ชั่วโมง ตามที่คุณหมอบอก รวมทั้งความสามารถของคุณหมอ ประกอบกับเครื่องมือและความพร้อมของโรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการบาดเจ็บของคุณมานพดีขึ้นอย่าง Amazing

“คำว่า King of Bones ของโรงพยาบาลมันไม่ได้เกินไปเลย เพราะนี่คือ King of Bones จริงๆ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

“ผมเล่นแบดมินตันมา 30 ปี แต่ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม เจ็บเข่าถึงขนาดที่ว่าเล่นแบดไม่ได้ ทุกครั้งที่เดินหรือเล่นกีฬาจะมีเสียงที่ข้อเข่า ปวดมากทั้งตอนเดิน นั่งและลุกขึ้น มีอาการเหมือนเข่าไม่เข้าที่เมื่อนั่งแล้วลุกขึ้นยืนจนต้องสะบัดเท้าแรง ๆ ช่วยให้มันเข้าที่ มันเป็นความทรมานทำให้เราใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก

พอรู้ว่าจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมก็พยายามหาข้อมูลว่าที่ไหนมีคุณภาพ วิธีการและเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ดี โรงพยาบาลเวชธานีก็เป็นหนึ่งในนั้น และผมเคยผ่าตัดส่องกล้องกับ นพ.อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์ มาก่อนจึงมาคุยกับคุณหมอแล้วก็ตัดสินใจเลือกเวชธานี คุณหมอให้คำแนะนำและความรู้ในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด สิ่งที่เราจะเจอระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด คุณหมอให้ข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติหลังการผ่าตัดเยอะมาก ซึ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกทำให้เรารู้สึกไม่กังวล”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 2222

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language