ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โดยแพทย์เฉพาะทาง l Vejthani Hospital

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม


โรคข้อเสื่อมและปวดเข่า ส่วนใหญ่มักพบในผู้สูงอายุ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยทิ้งไว้เรื่อย ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ จะส่งผลให้ปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าผิดรูป เดินได้ไม่ปกติ ข้อฝืดหรือข้อติด รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันก็จะทำได้ไม่สะดวกมากนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมและปวดเข่า โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่ให้บริการด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ จึงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากภาวะข้อเสื่อม โรคข้อเข่า โรคข้อเข่าอักเสบ โรคปวดเข่า ได้แก่ การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อม โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมในโรคข้อเข่าเสื่อม , ข้อสะโพกเสื่อม , หัวกระดูกสะโพกตาย การผ่าตัดแก้ไขข้อเทียมที่สึกหรอ หมดสภาพให้ใช้งานใหม่ได้ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ อาการบวม และมีเสียงดังในข้อ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลของศูนย์กระดูกและข้อ กับการรักษาที่ ถูกกับระดับ ความรุนแรงของโรค คือ รักษาโดยไม่ต้องใช้ยา (ทำเวชศาสตร์ฟื้นฟู) รักษาโดยการใช้ยาและการรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ด้วยการใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า และการผ่าตัดผิวข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย (Computer Assisted Surgery : CAS) เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาด้วยโรคปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ข้ออักเสบ ข้อเข่าอักเสบ หายจากความเจ็บปวดและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำได้อย่างมีความสุข

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแก้อาการปวดเข่า โดยศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเวชธานี
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assited Surgery in Total Knee Arthroplasty)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA (Unicomprartmental Knee Arthroplasty)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข้าเทียมบางส่วน ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)
คุณภาพการรักษา ที่ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมและอาการปวดเข่า รพ.เวชธานี
ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมอาการปวดเข่า โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข่าและสะโพก รักษาผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive และ Computer Assisted Surgery ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification : Knee Replacement Program (CCPC) จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา สำหรับอัตราการติดเชื้อหลังการผ่าตัดพบว่า ผู้ป่วย 99.9% ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลังการผ่าตัด

ใบรับรองคุณภาพการรักษากระดูกและข้อ รพ.เวชธานี
The Joint Commission Internation (JCI) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบนของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI กว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI เพียง 11 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองดังกล่าว

CCPC
โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการการันตีคุณภาพการรักษารายโรค จากสถาบันรับรองมาตรฐานรายโรค “การเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม” The Joint Commission Internation (JCI) Certificate of Distinction CCPC Knee Replacement Program 2013-2016

CAOS
ศูนย์ฟื้นฟูข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์กระดูกและข้อ ที่คว้ารางวัล Best Paper Award 2014 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ CAOS Thailand Research เรื่อง ประโยชน์ของการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กโดยใช้ Navigation

CAOS Thailand Research
Award 2014 “Best Paper Award” For the paper
Benefit of Minimally Invasive Navigation in TKA: Comparative cohort study of accuracy postoperative leg alignment and postoperative parameters between 3 different techniques, conventional, computer-assisted navigation and minimally invasive navigation technique”
ภาวะการเจ็บป่วย และการรักษากับโรงพยาบาลกระดูกและข้อ รพ. เวชธานี
ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการด้านกระดูกและข้ออย่างครบวงจร ยังมีบริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคทางกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเอง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษาและมาพบแพทย์ได้ทันท่วงที
บริการทางการแพทย์
 • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ให้การรักษาอาการปวดเข่า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive และ Computer Assisted Surgery
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification: Knee Replacement Program จากสถาบัน JCI แห่งสหรัฐอเมริกา
 • ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อมและรักษาอาการปวดเข่าเรื้อรังโรงพยาบาลเวชธานี เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 12 ปี
 • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
เครื่องมือทางการแพทย์
 • Nucleoplasty คลื่นความถี่สูงที่ใช้รักษาปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทในระยะเริ่มแรก โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดขนาดใหญ่
 • Illizarov เครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอกร่างกาย สำหรับแก้ไขปัญหาความพิการในกระดูกแต่กำเนิด โรคกระดูกติดเชื้อ เนื้องอกของกระดูก และปัญหาขาทั้งสองข้างสั้นยาวไม่เท่ากัน
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement) เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติกยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ
 
วัน เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่
ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร. 02-7340000 ต่อ 2222 , 2224

วิดีโอ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 02-734 – 0000 ต่อ 2222

โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language