ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม


โรคข้อเสื่อมและอาการปวดเข่าส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ ยิ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ปวดเข่าเรื้อรังข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ ข้อเข่าผิดรูป เดินลำบาก ข้อฝืดหรือข้อติดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และอาจทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี มีแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากภาวะข้อเสื่อม โรคข้อเข่าต่าง ๆ เช่น ข้อเข่าอักเสบ หมอนรองกระดูกเข่าปลิ้นหรือฉีกขาดปวดเข่าหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบกับข้อเข่า การรักษามีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด ใช้ยา การฉีดน้ำเลี้ยงไขข้อสังเคราะห์ ฉีดพลาสมา (PRP) และผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Surgery: CAS) ในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเสื่อมรุนแรง ข้อผิดรูป และข้อยึดติดมาก หรือการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมหมอนรองกระดูกเข่า ซึ่งแผลมีขนาดเล็กเพียง 5-7 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าอักเสบ หายจากความทรมานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ Robotic knee replacement center ยังรักษาโรคข้อสะโพกต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ข้อสะโพกเสื่อม หัวกระดูกสะโพกตาย หรือสะโพกหักจากอุบัติ ฯลฯ ภายใน 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เฉพาะทางและอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากความเจ็บปวดและกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม โดย Robotic knee replacement centerโรงพยาบาลเวชธานี

  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด (Total Knee Arthroplasty หรือ TKA)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Assited Surgery in Total Knee Arthroplasty)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วน ด้วยเทคนิค UKA (Unicomprartmental Knee Arthroplasty)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนหรือทั้งหมด ร่วมกับการผ่าตัดแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery)

วัน เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.

สถานที่

Robotic knee replacement center ชั้น 1 อาคาร King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี

นัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทร. 02-7340000 ต่อ 2222, 2223

ศูนย์ฟื้นฟูข้อเสื่อม

Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี เป็นศูนย์รักษาโรคข้อเข่าและข้อสะโพกโดยแพทย์เฉพาะทางด้วยวิธีที่เหมาะสมกับอาการและความรุนแรงของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม ข้อสะโพกเสื่อม หรือสะโพกหัก ทั้งนี้ เรามีแพทย์มากประสบการณ์ในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมมาแล้วกว่า 2,000 เข่า จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgeryและ Computer Assisted Surgery ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clinical Care Program Certification : Knee Replacement Program (CCPC) จากสถาบัน JCI สหรัฐอเมริกา และไม่พบการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดถึง 99.9%

ใบรับรองคุณภาพการรักษาของ Robotic knee replacement center โรงพยาบาลเวชธานี

The Joint Commission Internation (JCI) อยู่ในการกำกับดูแลของ The Joint Commission ซึ่งเป็นสถาบันจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI กว่า 300 แห่งจาก 39 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI เพียง 11 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองดังกล่าวผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าและมีภาวะข้อเสื่อมจึงสามารถไว้วางใจในมาตรฐานการรักษาได้


คณะแพทย์

นพ. จิธายุทธ เสือจุ้ย

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ธนรัตน์ เหรียญเจริญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. บุญวัฒน์ จะโนภาษ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. พิพัฒน์ องค์น้ำทิพย์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. มนูญ ศักดินาเกียรติกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. เปรมเสถียร ศิริธนาพิพัฒน์

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. ไพบูลย์ ชัยชาญชีพ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ผศ.นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
รศ.พ.ท.นพ. บุระ สินธุภากร

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

Other Information

โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

Show more

ความประทับใจของผู้รับบริการ

Show more

บทความสุขภาพ

Show more

วีดีโอสุขภาพ

Show More