ค้นหาแพทย์

พญ. สาลินี หิรัญบูรณะ


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

คุณวุฒิ

  • กุมารเวชศาสตร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533

สมาชิกสมาคม

  • สมาชิกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก
  • ชมรมกุมารเเพทย์ทารกแรกเกิด

เวลาออกตรวจ