ค้นหาแพทย์

พญ. ศุภรัตนา คุณานุสนธิ์


สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวช

ประสบการณ์

  • กุมารแพทย์ สาขาทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สมาชิกสมาคมการแพทย์

  • สมาคมโรคติดเชื้อเด็ก
  • สมาคมทารกแรกเกิด

เวลาออกตรวจ